• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

  FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

  Urząd pracy, na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

  O sfinansowanie kosztów egzaminu lub wydania licencji mogą ubiegać się:

  bezrobotni

  poszukujący pracy, którzy:

  - są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  - są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

  - uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  - są żołnierzami rezerwy;

  - pobierają rentę szkoleniową;

  - pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  - podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

  - są pracownikami lub osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanymi pomocą  w rozwoju zawodowym, zarejestrowanymi  w urzędzie pracy;

  - są cudzoziemcami lub członkami rodzin cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

   

  Podstawą ubiegania się o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy  wniosku, zawierającego uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy (np. w postaci oświadczenia potencjalnego pracodawcy gwarantującego zatrudnienie lub oświadczenia o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej).

   

  Do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji należy dołączyć zaświadczenie z instytucji egzaminującej lub wydającej licencję, zawierające następujące informacje:

  - nazwa egzaminu lub rodzaj licencji;

  - termin egzaminu lub uzyskania licencji;

  - koszt egzaminu lub wydania licencji;

  - termin płatności za egzamin lub licencję;

  - numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty za przystąpienie do egzaminu lub wydanie licencji.

   

   Podstawa prawna:

  art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 667)

   

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
  Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
  Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
  Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

  Anna Kułagowska

  Karolina Mikuła

  Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

      

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji [ 4 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O EGZAMIN 29-03-17 12:58 225.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.36KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz B egzamin - licencja.pdf 17-02-17 09:08 131.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 131.3KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz A egzamin - licencja.pdf 17-02-17 09:07 185.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 185.97KB) pobierz
  plik w formacie PDF zasady finansowania egzaminów licencji.pdf 17-02-17 09:06 224.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.8KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:30 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:43
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2129

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl