• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Agencje zatrudnienia

   UMOWA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

   

  1. Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego

       będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na

       podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.


  2. Umowa, o której mowa powyżej określa w szczególności:

  • warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • kwotę przekazanych środków w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
  • zasady dokumentowania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1.

  3. Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

  • w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30% łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudniania;
  • po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 1, nie może być niższa niż 50% tej łącznej kwoty.

  4. W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w pkt. 1, przekazane agencji

      środki podlegają zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym wskazany warunek nie został

      spełniony, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

   

   

  W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy albo rozwiązania przez skierowanego bezrobotnego umowy cywilnoprawnej przed upływem okresu, o którym mowa w pkt. 1, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków.

  Podstawa prawna:
  Art. 61b ust. 1-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

   

  Wykaz Agencji Zatrudnienia można znaleźć na stronie: www.kraz.praca.gov.pl


  5. W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Małgorzata Wesołowska Pośrednik pracy 32 297-87-45
  Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Katarzyna Grzyb-Nowak 2017-01-30 10:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5971

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl