• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dodatek aktywizacyjny

  Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie jego pobierania podejmie zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

  1. W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.645 z póź. zm.), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  2. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. Skierowania bezrobotniego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1.
  2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
  3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  4. Przebywania na urlopie bezpłatnym.

  Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego

  Do wniosku o wypłatę dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

  • umowę o pracę
  • umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

  Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy najpierw zostanie złożony wniosek wraz z potwierdzeniem przyszłego zatrudnienia, a zatrudnienie rozpoczyna się w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. W tej sytuacji dodatek przyznany będzie od dnia podjęcia zatrudnienia.

  Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, zobowiązane są do dostarczenia w ciągu pierwszych dni miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny – zaświadczenia potwierdzającego, że nadal są zatrudnione.

  Osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez PUP powinny dostarczać w wyżej wymienionym terminie – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia brutto.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bernat    specjalista ewidencji i świadczeń    32 297-87-38  
   Grażyna Markowska   specjalista d/s rejestracji    32 297-87-38  
   Małgorzata Sikora   specjalista d/s ewidencji i świadczeń    32 297-87-35  
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o dodatek aktywizacyjny 13-05-15 08:24 33KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Ewa Wysowska 2018-01-12 12:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7276

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl