• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

  Osoba rejestrująca się przekazuje do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • imię lub imiona i nazwisko;
  • obywatelstwo;
  • numer PESEL;
  • imiona rodziców;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • nazwisko rodowe;
  • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
  • wykształcenie;
  • ukończone szkoły;
  • zawody wyuczone lub wykonywane lub kwalifikacje wyodrębnione w zawodach;
  • poziom znajomości języków obcych;
  • posiadane uprawnienia zawodowe;
  • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
  • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy, podstawy   wykonywania pracy;
  • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia         pozarolniczej działalności;
  • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
  • sposoby rozwiązania stosunku lub stosunków pracy (stosunku lub stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach  przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
  • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjeciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu  poszukującego pracy;
  • numer rachunku bankowego.

   

  Osoba rejestrująca się jest zobowiązana przedłożyć następujące dokumenty:

   

  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie o zameldowaniu,
  • świadectwa ukończenia szkoły, dyplom albo zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • świadectwa pracy,
  • dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada
   (w tym decyzja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności).
  • dokument,  na podstawie którego odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej (np. decyzja o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Barbara Kopf specjalista ds. rejestracji  032 297-87-70  
   Grażyna Markowska specjalista d/s rejestracji  032 297-87-10  
   Julita Maciukiewicz specjalista d/s rejestracji  032 297-87-69  
   Izabela Bąk specjalista d/s rejestracji  032 297-87-63  
  Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Grażyna Markowska 2015-02-26 07:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2734

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl