• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

  Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. 2016   poz. 1793  z póź. zm.) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

  Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat,   natomiast jeżeli  posiada orzeczenie  o   znacznym   stopniu  niepełnosprawności  lub   inne  traktowane  na równi -
   bez ograniczenia wieku, małżonka,wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

         Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

         Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

         ponadgimnazjalną     - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy
                                                  uczniów;

         wyższą       -       wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy
                                        uczniów

   

  Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny.

  Wymagane dokumenty

  W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny ubezpieczonego, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS dokument: ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Renata Szopa-Goece specjalista d/s ewidencji i świadczeń   032 297-87-09  
  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Renata Szopa-Goece 2017-02-03 11:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2240

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl