• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poradnictwo zawodowe

  Skontaktuj się z doradcą zawodowym, gdy…

  Oczekujesz pomocy w:

  • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
  • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
  • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Poszukujesz informacji na temat:

  • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
  • instytucji kształcących w danym zawodzie;
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

  Chcesz się dowiedzieć:

  • jak skutecznie szukać pracy;
  • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
  • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

  Zasoby informacji zawodowych obejmują w szczególności informacje o:

  1)  zawodach i specjalnościach;
  2)  rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
  3)  zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu
        problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
  4)  szkołach i instytucjach szkoleniowych;
  5)  stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
  6)  metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
  7)  sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
  8)  zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
  9)  stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub
        w poszukiwaniu pracy;
  10) warunkach świadczenia pracy;
  11)  warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania
          i wzorach dokumentów;
  12) projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

   

  Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

  bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwnaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

  pracodawcom pomocy:

  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszkujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie indywidualnych porad zawodowych.

  W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

  Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności;
  • dobrowolności;
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
  • bezpłatności;
  • poufności i ochrony danych.

  Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej dla osób bezrobotnych, dla których określono II profil pomocy oraz w uzasadnionych przypadkach profil III.

  Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej.

  Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

  • Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego.
  • Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.

  Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, dotyczyć może trudności z wyborem lub zmianą zawodu, wyborem miejsca pracy, planowaniem rozwoju zawodowego, wyborem kierunku kształcenia lub szkolenia a także braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej.

   

  W czym może pomóc doradca zawodowy?

  • udziela fachowych informacji o zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy, a także porad na temat sposobów zachowania się na rynku pracy;
  • służy poradą w zakresie określenia możliwości rozwiązania sytuacji bezrobotnego;
  • niesie wsparcie wszystkim tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć na zmienionym rynku pracy;
  • pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu. Informuje o możliwościach kształcenia, szkolenia, podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  INFORMACJA ZAWODOWA

  Informację zawodową można podzielić na trzy grupy:

  • informację dotyczącą edukacji; informacja zawiera dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia;
  • informacje dotyczące zawodu; informacja zwiera dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodu;
  • informacje o rynku pracy; informacja zawiera dane o zatrudnieniu i bezrobociu oraz możliwościach przekwalifikowania się (szkolenia i inne formy kształcenia ustawicznego)

  Informacja zawodowa jest prowadzona w formie indywidualnej oraz grupowej.

  • INFORMACJA INDYWIDUALNA: to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej. Doradca zawodowy po przyjęciu informacji o potrzebie udzielenia informacji indywidualnej, ustala , czy osoba zgłaszająca potrzebę pomocy korzystała z zasobów informacji dostępnych w powiatowym urzędzie pracy, oraz informuje o aktualnym zakresie i formach, w jakich można korzystać z tych zasobów. Następnie udziela informacji zawodowej stosownie do oczekiwań osoby zgłaszającej potrzebę lub umożliwia jej samodzielne korzystanie z zasobów informacji zawodowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu W razie potrzeby doradca zawodowy przekazuje osobie materiały informacyjne.
  • INFORMACJA GRUPOWA: jest to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  III Piętro pok. 316, 317 tel.  32 2978 726, 760

  Więcej informacji znajdą Państwo na:

    

  Podstawa prawna:

  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

    

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Horzelska Doradca zawodowy 32/ 297 87 26  
   Lucyna Huppert Doradca zawodowy 32/ 297 87 60  
  Iwona Bała Doradca zawodowy 32/ 297 87 59 
  Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Agnieszka Horzelska 2017-09-14 14:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3137

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl