• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pożyczka szkoleniowa

  Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia z Funduszu Pracy udzielane są osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, posiadającym status osoby bezrobotnej.

  Pożyczka udzielana jest do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia. Pożyczka jest nieoprocentowana a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

  Pożyczka może być udzielona:

     a. bezrobotnym

      b. poszukującym pracy, którzy:

  -są  w  okresie  wypowiedzenia  stosunku  pracy  lub stosunku  służbowego z  przyczyn dotyczących  zakładu  pracy,

   - są   zatrudnieni  u  pracodawcy,  wobec   którego  ogłoszono  upadłość  lub  który jest  w stanie  likwidacji,  z  wyłączeniem  likwidacji w celu prywatyzacji,

   - otrzymują  świadczenie  socjalne  przysługujące    na    urlopie   górniczym lub górniczy     zasiłek  socjalny, określone w odrębnych przepisach,

    - uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym  programie  integracji,o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

   - są żołnierzami rezerwy,

   - pobierają rentę szkoleniową,

   - pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  - podlegają  ubezpieczeniu społecznemu  rolników w  pełnym zakresie  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik    lub    małżonek  rolnika,  jeżeli   zamierzają  podjąć  zatrudnienie, inną   pracę   zarobkową   lub  działalność  gospodarczą  poza  rolnictwem,

  - są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha,

  - są pracownikami   lub   osobami  wykonującymi   inną    pracę   zarobkową   lub   działalność gospodarczą   w   wieku   45  lat  i   powyżej,  zainteresowanymi   pomocą   w    rozwoju   zawodowym,  zarejestrowanymi    w  urzędzie  pracy.

  Pożyczka udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej zawierający m.in. uzasadnienie potrzeby udzielenia pożyczki, kwotę pożyczki z uwzględnieniem kwoty należnej jednostce i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia, sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej  w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

   

  Podstawa prawna:

  Art. 42 ust.1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). 

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
  Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
  Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
  Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

  Anna Kułagowska

  Karolina Mikuła

  Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Pożyczka szkoleniowa [ 8 ]
  plik w formacie PDF załącznik do umowy nr1 03-03-17 13:25 116.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 116.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF umowa pożyczka szkoleniowa 03-03-17 13:24 142.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 142.9KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz B - POŻYCZKA 03-03-17 13:24 133.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 133.46KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz A - POŻYCZKA 03-03-17 13:23 187.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 187.8KB) pobierz
  plik w formacie PDF załącznik nr 2 - plan spłaty 03-03-17 13:23 119.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 119.63KB) pobierz
  plik w formacie PDF załącznik nr 1 - oświadczenie współmałżonka 03-03-17 13:22 112.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek pożyczka szkoleniowa 2017r. 03-03-17 13:22 157.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.94KB) pobierz
  plik w formacie PDF zasady udzielania pożyczki-2017r. 03-03-17 13:21 465.06KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 465.06KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:46
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2716

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl