• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

  • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu podjęły:
   • zatrudnienie lub inną prace zarobkową,
   • staż,
   • przygotowanie zawodowe dorosłych,
   • szkolenie,
  • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną,
  • samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

  Za osobę samotnie wychowującą dziecko – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się:

  • osobę stanu wolnego, tzn. panna, kawaler, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
  • osobę z orzeczoną prawomocnie separacją,
  • osobę, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • osobę, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

  Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:

  • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

   

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Anna Nowosielska 2014-11-03 14:25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3075

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl