• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

                                                      
  Absolwent CIS - to absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 256, poz. 43 z późn. zm.);

  Absolwent KIS - to absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

  Bezrobotny - oznacza to osobę , o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Starosta może przyznać bezrobotnemu, opiekunowi osoby niepełnosprawnej lub absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy dofinansowanie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisach wykonawczych do tej ustawy i prawie cywilnym.

  Środki mogą być przyznane wyłącznie osobom, które zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o dofinansowanie:

  Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:

  • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie był karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zwieszania;
  • nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • złożył kompletny, prawidłowo sporządzony i czytelnie wypełniony wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi integralną częśc wniosku - na aktualnym druku Urzędu.

  Dodatkowo wniosek o dofinansowanie złożony przez bezrobotnego może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny:

  w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie.

  Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

  Umowa o dofinansowanie:

  Podstawą przyznania dofinansowania jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy starostą i bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.

  Na podstawie umowy o dofinansowanie bezrobotny, opiekun osoby niepełnosprawnej lub absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązani są w szczególności do:

  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • wydatkowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymanego dofinansowania;
  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia otrzymania środków,
  • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku:
   • wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
   • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
   • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
   • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji dołączonych do wniosku o dofinansowanie,
   • naruszenia innych warunków umowy.
  • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
   • nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
   • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zawrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

  Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, opiekuna osoby niepełnosprawnej lub absolwenta CIS lub absolwenta KIS podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

  Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, opiekuna osoby niepełnosprawnej lub absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanego dofinansowania może być:

  • poręczenie przez dwie osoby fizyczne osiągające dochód z jednego źródła w wysokości co najmniej 2.300,00zł miesięcznie (brutto) - każda,
  • weksel z poręczeniem wekslowym (aval) przez dwie osoby fizyczne osiągające dochód z jednego źródła w wysokości co najmniej 2.100,00 miesięcznie (brutto) - każda,
  • gwarancja bankowa - przy czym kwota gwarantowanych przez bank środków przewyższać będzie o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabepiecznie wynosić będzie co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o środki,
  • blokada środków zgromadzonych na rchunku bankowym - przy czym kwota zablokowanych przez bank środków przewyższać będzie o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o środki.

  Szczegółowe warunki dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uregulowane są w Regulaminie przyznawania bezrobotnym absolwentom centrum integracji społecznej, absolwentom klubu integracji społecznej środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1380)
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Agnieszka Nieroda

  Specjalista ds. programów - stażysta

  32 2978 765
   Renata Zając Specjalista ds. programów - stażysta 32 2978 766
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dotacje [ 17 ]
  plik w formacie XLS Tabela do rozliczenia 2017 RPO.xls 09-08-17 09:24 877KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 877KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek_dotacja_dzialalnosc_2017 FP.pdf 07-12-17 10:13 278.99KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 278.99KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek_dotacja_dzialalnosc_2017 FP- do wypełniania komp..pdf 07-12-17 10:13 343.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 343.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF REGULAMIN RPO DOTACJE RPO 2017.pdf 25-07-17 10:49 374.45KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 374.45KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków o dotacje RPO 2017.pdf 25-07-17 10:48 179.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 179.83KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik nr 2 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.xlsx 07-12-17 10:13 79.09KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 79.09KB) pobierz
  plik w formacie PDF REGULAMIN - DOTACJE FP 2017 od 15.07.2017.pdf 20-07-17 07:50 420.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 420.01KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków o dotacje FP 2017.pdf 20-07-17 07:49 158.98KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 158.98KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków o dotacje POWER 2017.pdf 20-07-17 07:49 184.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.23KB) pobierz
  plik w formacie PDF REGULAMIN POWER DOTACJE 2017.pdf 20-07-17 07:48 438.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.71KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie poręczyciela 2017.pdf 27-08-18 07:52 198.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 198.07KB) pobierz
  plik w formacie PDF naklejki na sprzęt_RPO.pdf 11-07-17 07:02 195.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 195.9KB) pobierz
  plik w formacie PDF naklejki na sprzęt POWER.pdf 11-10-16 09:22 188.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 188.8KB) pobierz
  plik w formacie PDF oznaczenia działalności RPO.pdf 11-07-17 07:02 443.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 443.26KB) pobierz
  plik w formacie PDF oznaczenia działalności POWER.pdf 11-10-16 09:21 363.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 363.12KB) pobierz
  plik w formacie XLS Tabela do rozliczenia 2017 POWER.xls 16-05-17 11:09 113KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 113KB) pobierz
  plik w formacie XLS Tabela do rozliczenia FP 2017.xls 16-05-17 11:08 37.5KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 37.5KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Agnieszka Matysiak 2017-10-06 08:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 27128

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl