• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Ubezpiecznie zdrowotne

  Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych   (t.j.Dz. U. z 2016r.
  poz. 1793  z późn. zm.) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.
  • Osoby, które zostały wykreślone z ewidencji osób bezrobotnych są zobowiązane do zgłoszenia siebie oraz członków rodziny do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia z nowego tytułu (np. praca, świadczenia wypłacane przez FUS).
  • W przypadku każdorazowej zmiany sytuacji rodzinnej bezrobotnego – bezrobotny ma prawo złożenia ponownego wniosku o zgłoszenie jego oraz uprawnionych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie mają zagwarantowane prawo do świadczeń. Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet, jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, pomimo ustawowego obowiązku. Nie ma obowiązku przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń dla dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Renata Szopa-Goece   specjalista ewidencji i świadczeń  32 297-87-09  
  Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Renata Szopa-Goece 2017-02-03 12:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2812

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl