• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon szkoleniowy

  Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie niezbędne do podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku z podjęciem tego szkolenia.

  O przyznanie bonu szkoleniowego mogą ubiegać się osoby:

  • zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu,
  • z ustalonym I lub II profilem pomocy,
  • które nie ukończyły 30 roku życia.

  Podstawą ubiegania się o przyznanie bonu szkoleniowego jest złożenie w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu kompletnego wniosku (załącznik do pobrania).

  Za kompletny uważa się wniosek:

  • w pełni wypełniony przez uprawnioną osobę bezrobotną,
  • zawierający uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia,
  • zaopiniowany przez Doradcę klienta w zakresie zgodności wnioskowanego wsparcia z ustaleniami założonymi w indywidualnym planie działania (IPD).

  O sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.

   

  Maksymalna wartość bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu.

  W ramach bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu finansuje bezrobotnemu koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń ukończonych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
  • niezbędnych do podjęcia szkolenia badań lekarskich lub psychologicznych przeprowadzonych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu;
  • przejazdu na szkolenia najtańszymi środkami komunikacji miejskiej;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

  Koszty szkoleń są finansowane w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej.

  Koszty badań lekarskich lub psychologicznych są finansowane w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

  Koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowania są finansowane w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu na podstawie złożonego przez niego wniosku wraz z oświadczeniem, że takie koszty zostaną poniesione i podaniem ich wysokości.

  Koszty przejazdu na szkolenia są finansowane w wysokości:

  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godz.,
  • powyżej 150 zł. do 200 zł. – w przypadku szkolenia trwającego ponad  150 godz.

  Koszty zakwaterowania są finansowane w wysokości:

  • do 550 zł. – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godz.,
  • powyżej 550 zł do 1.100 zł. – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godz.,
  • powyżej 1.100 zł. do 1.500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godz.

  W ramach bonu szkoleniowego osoba bezrobotna sama dokonuje wyboru konkretnej oferty szkolenia realizowanego w wybranej przez siebie instytucji szkoleniowej, posiadającej aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji (www.ris.praca.gov.pl).

  Szkolenia finansowane na podstawie bonu szkoleniowego powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

  Podstawą udziału w szkoleniu bezrobotnego, który otrzymał bon szkoleniowy jest skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. Wyklucza się możliwość refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkolenia, na które nie uzyskał skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

  Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia finansowanego na podstawie bonu szkoleniowego przysługuje stypendium.

   

  Druki wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego są wydawane przez Doradców klienta .


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Agnieszka Sroka Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 54
  Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
  Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
  Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55 wew. 790
  Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

  Anna Kułagowska

  Karolina Mikuła

  Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon szkoleniowy [ 4 ]
  plik w formacie PDF 3. Formularz B 23-03-17 10:23 211.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 211.19KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2. Formularz A 23-03-17 10:23 187.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 187.86KB) pobierz
  plik w formacie PDF 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 2017r. 23-03-17 10:23 278.25KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 278.25KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady przyznawania przez PUP w Sosnowcu bonów szkoleniowych 2017r. 23-03-17 10:22 263.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 263.08KB) pobierz
  Utworzono: 2014-09-09 08:51 | Redagował: Agnieszka Horzelska 2017-01-24 09:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5236

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl