• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zajęcia aktywizacyjne

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

  Adresaci:
  pracodawcy
  Lokalizacja:
  PUP Sosnowiec
  Data od:
  2017-02-10

  Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu zaprasza do skorzystania z nowej formy wsparcia  w zatrudnianiu osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, tj.: refundacji przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Wnioski o przyznanie refundacji przyjmowane będą w Biurze Podawczym tut. Urzędu  od 10 lutego 2017r.

  Umowa nie może zostać zawarta z pracodawcą, u którego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  W ramach umowy Pracodawca/ Przedsiębiorca ma obowiązek zatrudniać skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres min. 24 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy w ramach refundacji i dalszych co 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji w ramach środków własnych.

  Preferowane będą wnioski deklarujące deklarującego zatrudnienie po  refundacji na okres co najmniej 13 miesięcy.

  Formularz wniosku i zasady przyznawania refundacji dostępne są na stronie internetowej www.pup.sosnowiec.pl, zakładka: Dla pracodawców  i przedsiębiorców / Formy wsparcia dla pracodawców  i Przedsiębiorców / Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, lub w Punkcie Informacyjnym  tut. Urzędu - pokoju nr 1.

  Szczegółowe informacje  można  uzyskać w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu – pokój nr 1  lub pod numerem telefonu 32 297-87-00 wew. 802 lub 803.

  Prosimy o niezszywanie wniosku i załączonych dokumentów.


  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 64520

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl