• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

  DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

  Na wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy Urząd może przyznać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat, lub

  2. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

  W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia może być skierowana osoba bezrobotna:

  1. która ukończyła 50 rok życia,

  2. dla której Urząd ustalił II profil pomocy.

  Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:

  1. 6 miesięcy - w przypadku umowy 12 miesięcznej,

  2. 12 miesięcy - w przypadku umowy 24 miesięcznej

  W przypadku niewywiązania się z warunku dalszego zatrudnienia po okresie przysługiwania dofinansowania, oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca jest  zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania  wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu, dalszego zatrudnienia po okresie przysługiwania dofinansowania, pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  Dofinansowanie wynagrodzenia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maja Danecka Specjalista ds. programów  32 29-78-711  


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia [ 8 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy - do wypełnienia komputerowego.pdf 21-12-17 12:41 215.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 215.92KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - do wypełnienia komputerowego.pdf 21-12-17 12:41 155.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 155.31KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZAŁĄCZNIK nr 2 - do wypełnienia komputerowego.pdf 21-12-17 12:41 765.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 765.69KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:44 205.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 205.63KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie wynagrodzenia 21-12-17 12:41 200.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 200.75KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis 21-12-17 12:41 146.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 146.35KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 21-12-17 12:41 701.45KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 701.45KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy 09-02-17 13:59 172.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 172.68KB) pobierz
  Utworzono: 2014-10-03 11:20 | Redagował: Maja Danecka 2017-02-09 14:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3972

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl