• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

  GRANT NA TELEPRACE

  Grant na telepracę to świadczenie, które może otrzymać na podstawie zawartej umowy pracodawca lub przedsiębiorca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych z II profilu pomocy do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

  W ramach umowy o grant do pracodawcy lub przedsiębiorcy może być skierowana osoba bezrobotna powracająca na rynek pracy, należąca do jednej z grup:

  a)    jest  rodzicem  wychowującym  dziecko  do  6  lat i  w  okresie  3  lat  przed rejestracją w Urzędzie Pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka,

  b)   sprawuje opiekę nad osobą zależną i w okresie 3 lat przed rejestracją w Urzędzie Pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wyżej wymieniowej opieki.

   

  W ramach grantu nie może być skierowana osoba:

  1. będąca współmałżonkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy,

  2. rodzicem pracodawcy lub przedsiębiorcy,

  3. rodzeństwem pracodawcy lub przedsiębiorcy,

  4. dzieckiem własnym lub przysposobionym pracodawcy lub przedsiębiorcy lub jego małżonka, rodzeństwa.

   

  Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

  Zwrot grantu następuje:

  1. W przypadku nie wywiązania się z warunku zatrudnienia na okres odpowiednio 12 lub 18 miesięcy - w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym  nie został spełniony warunek zatrudnienia. Zwrotu dokonuje się wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu;
  2. W przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania -  w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant na warunkach opisanych poniżej w pkt 1.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maja Danecka Specjalista ds. programów  32 29-78-711  


  Utworzono: 2014-08-27 09:37 | Redagował: Maja Danecka 2016-01-26 09:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2434

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl