• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy


          Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065)  od 27 maja 2014 r. wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą tego rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub  za  zgodą  pracodawcy.
         Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Niedopasowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, dezaktualizacja wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowych technologii, grozi ryzykiem bezrobocia. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

     O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt.  25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  pracodawca, to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

  Środki z KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie.

  Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2017 r. środki KFS mogą zostać przeznaczone na:

  a)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C PKD), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q PKD);

  b)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  c)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  Pracodawca, zgodnie z art. 69b ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może otrzymać środki na sfinansowanie:                                                               
  1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,                               
  2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Wkład pracodawcy, który inwestuje w kształcenie ustawiczne pracowników lub własne, liczony jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań wymienionych w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,  
  d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,           
  e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie należy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

  Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia dla pracowników zgodnie z w/w priorytetami musi złożyć  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ogłoszonym terminie naboru. Wnioski złożone poza terminami naborów wyznaczonymi przez tutejszy Urząd nie będą rozpatrywane.

  W przypadku, pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

  Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego określającej prawa i obowiązki stron.

  Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu:

  1) kwoty dofinansowania  w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, z uwzględnieniem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1666);

  2) niewykorzystanej kwoty dofinansowania, w przypadku wystąpienia różnicy między kwotą środków otrzymanych, a kwotą środków wydatkowanych na kształcenie ustawiczne.

  W przypadku gdy Pracodawca nie spełnił warunków zawartych w umowie lub nie poddał się kontroli jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy .

  Jeżeli niespełnienie warunków zawartych w umowie o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy polega na wykorzystaniu pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, Pracodawca jest  zobowiązany do natychmiastowego zwrotu, na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, z którego otrzymał środki, kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

   

   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz.639)

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
  Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
  Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
  Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

  Anna Kułagowska

  Karolina Mikuła

  Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 8 ]
  plik w formacie PDF Zasady przyznawania środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.pdf 09-10-17 10:11 412.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 412.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.pdf 09-08-17 08:34 411.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 411.12KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Wniosek o przyznanie środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.docx 16-10-17 08:56 102.95KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 102.95KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.docx 09-08-17 08:35 100.82KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 100.82KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 16-10-17 08:56 693.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 693.16KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 09-08-17 08:35 687.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 687.88KB) pobierz
  plik w formacie PDF Karta oceny wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 09-08-17 08:36 213.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 213.08KB) pobierz
  plik w formacie PDF Karta oceny wniosku o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 16-10-17 08:57 217.28KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 217.28KB) pobierz
  Utworzono: 2014-08-27 08:37 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:39
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8423

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl