• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

  REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA PODEJMUJĄCEGO ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU

  Na wniosek Pracodawcy Urząd może przyznać refundacje składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

  Refundacja kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowyza każdego zatrudnionego bezrobotnego.

  W ramach umowy o refundację składek na ubezpieczenia społeczne może być skierowana osoba bezrobotna:

  1. która nie ukończyła 30 roku życia,

  2. która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,

  3. dla której Urząd ustalił II profil pomocy.

  Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po okresie przysługiwania refundacji.

  W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji  lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji  oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy utrzymania stanowiska po okresie refundacji, na zwolnione stanowisko pracy zostaje skierowany inny bezrobotny.

  Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne  stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maja Danecka  Specjalista ds. programów  32 29-78-711  


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia [ 6 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o refundację składek za osoby -30.pdf 29-01-18 14:41 188.28KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 188.28KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Oświadczenie pracodawcy.pdf 29-01-18 14:41 135.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 135.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf 29-01-18 14:50 701.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 701.42KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy.pdf 25-01-16 10:30 173.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 173.79KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o refundację w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.pdf 29-01-18 14:50 147.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 147.47KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kwartalna informacja - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.pdf 25-01-16 10:33 126.45KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 126.45KB) pobierz
  Utworzono: 2014-10-03 11:30 | Redagował: Maja Danecka 2016-01-26 09:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2563

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl