• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

   Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

  Przyznawanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

  Z  rozwiązań o których mówi ustawa i wydanych na jej podstawie rozporządzeń  mogą korzystać przedsiębiorcy:

  1. u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych  (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku do  Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  2. w latach 2015-2017 do przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności gospodarczej w przeważającej części według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt oraz w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt takiej działalności doświadczył ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w rezultacie zaistnienia czasowych ograniczeń, z niezależnych od przedsiębiorcy przyczyn, wwozu towarów na terytoria innych krajów, u którego ograniczenia w obrocie handlowym wywołały spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń,  w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

  W sytuacji gdy, przedsiębiorca równocześnie spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2, wówczas możliwość uzyskania pomocy przysługuje mu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 albo 2.

  Przytoczone rozporządzenie z dnia 29.01.2015 r. w sprawie  przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  (Dz.U. 2015 poz. 167) określa nowe rodzaje dokumentów – należą do nich:

  • Wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
    z FGŚP (zał. nr 1 do rozporządzenia - poniżej do pobrania ),
  • Wzór umowy o wypłatę świadczeń (zał. nr. 2 do rozporządzenia - poniżej do pobrania),
  • Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych
   z FGŚP (zał. nr 3 do rozporządzenia - poniżej do pobrania),
  • Wzór zapotrzebowania na środki FGŚP na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ( zał. nr 4 do rozporządzenia – poniżej do pobrania),
  • Wzór zapotrzebowania na środki FGŚP na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( zał. nr 5 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)
  • Wzór informacji dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków FGŚP na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (zał. nr 6 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)

  Pomoc z FGŚP

        Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o przyznanie, finansowanych z FGŚP, świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy będzie mógł otrzymać:

  • Świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
  • Świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.

  Wniosek o przyznanie świadczeń  z FGŚP przedsiębiorca  będzie składał  do marszałka województwa (działającego w jego imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy) , który zweryfikuje poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na
  6 miesięcy.

  Środki z Funduszu będą przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Po otrzymaniu pieniędzy przedsiębiorca  powinien niezwłocznie  wypłacić świadczenia pracownikom oraz odprowadzić należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne  są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy.

  Przedsiębiorcy objęci pomocą  będą zobowiązani rozliczyć się  z otrzymanych pieniędzy na wypłatę świadczeń. Będą podlegali kontroli. Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunków umowy (np. zwolnią pracownika), wykorzystają pomoc niezgodnie z przeznaczeniem  lub nie zgodzą się na przeprowadzenie kontroli będą  musieli natychmiast zwrócić  kwoty pobranej pomocy z odsetkami.

  Przestój ekonomiczny.

  Jest to czas niewykonywania pracy przez pracownika  (pozostającego w gotowości do pracy) z przyczyn od niego niezależnych. Przestój taki będzie wprowadzony przez przedsiębiorcę, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń.

  Z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika, pracodawca będzie mógł wprowadzić także obniżony wymiar czasu pracy.

  Przestój ekonomiczny lub obniżony  wymiar czasu pracy musi być wprowadzony przez przedsiębiorcę w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub  przedstawicielami pracowników.


  Dodatkowa pomoc

  Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29.01.2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. 2015 poz. 168)  przedsiębiorca,  który zawarł umowę o wypłatę świadczeń może skorzystać z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że:

  • szkolenia są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy,
  • muszą być  rozpoczęte w trakcie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.

  Wysokość dofinansowania  przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia i nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

  Przytoczone powyżej  rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 168 (poniżej do pobrania) określa nowe rodzaje dokumentów – należą do nich:

  • Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (zał. nr. 1 do rozporządzenia - poniżej do pobrania ),
  • Wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników
   (zał. nr. 2 do rozporządzenia - poniżej do pobrania ).
  • Wzór zapotrzebowania na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (zał. nr 3 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)
  • Wzór informacji dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objtych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ( zał. nr 4 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)
  • Wzór informacji dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ( zał. nr 5 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)

  Wniosek o przyznanie limitu środków na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy  przedsiębiorca składa do  starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy).

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1291).

  2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( Dz. U. z 2015r. poz.150).

  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ( Dz. U. z 2015r. poz. 167).

  4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy             ( Dz. U. z 2015r. poz. 168).

  Szczegółowe informacje w zakresie udzielanej pomocy dostępne pod numerem telefonu: (32) 297-87-55.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy [ 13 ]
  plik w formacie PDF Wzór zapotrzebowanie na szkolenie 05-05-15 14:29 213.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 213.7KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór zapotrzebowanie 2 05-05-15 14:28 216.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 216.17KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór zapotrzebowanie 05-05-15 14:29 276.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 276.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór wykazu pracowników 05-05-15 14:30 310.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 310.07KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór wykazu pracowników na dofinansowanie szkolenia 05-05-15 14:36 157.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór wniosku na dofinansowanie szkolenia 27-02-15 14:52 584.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 584.88KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór wniosku 27-02-15 14:52 1.19MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.19MB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór umowy 27-02-15 14:51 1.35MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.35MB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór umowy na dofinansowanie szkolenia 05-05-15 14:31 157.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór informacji dla Ministra dofinansowanie szkolenia 2 27-02-15 14:50 222.1KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 222.1KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór informacji dla Ministra dofinansowanie szkolenia 27-02-15 14:50 243.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 243.61KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wzór informacji dla Ministra 27-02-15 14:48 1.43MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.43MB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozporządzenie 27-02-15 14:47 711.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 711.36KB) pobierz
  Utworzono: 2014-02-13 08:50 | Redagował: Agnieszka Sroka 2015-05-06 07:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4373

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl