• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenie aktywizacyjne

  ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE


  Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które Urząd może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

  Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  a) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego, lub

  b) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

  W ramach umowy o świadczenie aktywizacyjne do pracodawcy może być skierowana osoba bezrobotna powracająca na rynek pracy z ustalonym II profilem pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy, należąca do jednej z grup:

  a)  jest rodzicem wychowującym dziecko do 6 lat i w okresie 3 lat przed rejestracją w Urzędzie Pracy, jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka,

  b) sprawuje opiekę nad osobą zależną i w okresie 3 lat przed rejestracją w Urzędzie Pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wyżej wymieniowej opieki.

   

  Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po okresie przysługiwania świadczenia odpowiednio przez okres:

  1. 6 miesięcy - w przypadku umowy 12 miesięcznej,

  2. 9 miesięcy - w przypadku umowy 18 miesięcznej.

  Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 % otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  Świadczenie aktywizacyjne stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maja Danecka  Specjalista ds. programów  32 29-78-711  


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 6 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o świadczenia aktywizacyjne.pdf 07-03-16 14:08 187.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 187.72KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Oświadczenie pracodawcy.pdf 07-03-16 14:09 135.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 135.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf 07-03-16 14:09 701.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 701.42KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy.pdf 07-03-16 14:09 171.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 171.63KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o refundację w ramach świadczenia aktywizacyjnego.pdf 07-03-16 14:10 136.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 136.21KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kwartalna informacja - świadczenie aktywizacyjne.pdf 07-03-16 14:10 125.91KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 125.91KB) pobierz
  Utworzono: 2014-10-03 11:01 | Redagował: Maja Danecka 2016-01-26 09:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2481

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl