• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

  REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA PODEJMUJĄCGO ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU

  Na wniosek Pracodawcy Urząd może przyznać refundacje składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

  Refundacja kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowyza każdego zatrudnionego bezrobotnego.

  W ramach umowy o refundację składek na ubezpieczenia społeczne może być skierowana osoba bezrobotna:

  1. która nie ukończyła 30 roku życia,

  2. która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,

  3. dla której Urząd ustalił II profil pomocy.

  Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po okresie przysługiwania refundacji.

  W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji  lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji  oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy utrzymania stanowiska po okresie refundacji, na zwolnione stanowisko pracy zostaje skierowany inny bezrobotny.

  Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne  stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Utworzono: 2012-08-02 08:40 | Redagował: Agnieszka Matysiak 2014-10-03 11:31
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 21729

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl