• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

  Zezwolenie na pracę cudzoziemca

  Przepisy prawne regulujące pracę cudzoziemców na terytorium RP

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  2. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
  8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 2206).
  10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców.

  Wjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nt. zmian wprowadzonych od 01.01.2018 r. w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

  https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Kinga Pająk Pośrednik Pracy 32 297-87-42
  Kinga Sołtysik Pośrednik Pracy 32 297-87-42
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Obcokrajowcy [ 4 ]
  plik w formacie JPG Zatrudnianie__cudzoziemców.jpg 21-12-17 09:51 45.96KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 45.96KB) pobierz
  plik w formacie JPG Zatrudnienie_cudzoziemcow.jpg 21-12-17 09:46 164.56KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 164.56KB) pobierz
  plik w formacie JPG Zatrudnianie_cudzoziemców..jpg 21-12-17 09:28 226.11KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 226.11KB) pobierz
  plik w formacie JPG Zatrudnianie_cudzoziemców.jpg 21-12-17 09:28 45.96KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 45.96KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Sławek Sagadyn 2018-01-05 09:26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4669

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl