• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

  Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

  Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

  Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 645)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Anna Musiał-Gabryś  Starszy inspektor  32 297 87 67  
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:04 | Redagował: Anna Nowosielska 2016-05-17 11:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7681

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl