• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

   

   

  ORGANIZAJA PRAC INTERWENCYJNYCH NA OGÓLNYCH ZASADACH 

  Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

  Prace interwencyjne stawią  pomocą publiczną de minimis i są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 20013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 20013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa  i akwakultury. 

  Na podstawie zawartej umowy dokonywana jest refundacja części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych (patrz tabela).

  Pracodawca, z którym zostanie zawarta umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych zobowiązany jest stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego  bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz przez okres  3 miesięcy lub 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji (patrz tabela).

  Nie wywiązanie się z w/w warunku lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenie wezwania starosty.   

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.  W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomoc za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu. 

  Jeżeli Pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, Starosta może przyznać Pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

   

  Pracodawcę zainteresowanego pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego zapraszamy do kontaktu z Urzędem.

   

  Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w Urzędzie oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników poprzez udzielanie porad indywidualn

  Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 645z póź. zm.)

  2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społęcznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych skłądek na ubezpieczenie społeczne ( Dz.U. z 2014r. poz. 864)

  3. Ustawa o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej ( t.j.  Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

   4. Rozporządzenie Komisji(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L. 352 z 24.12.2013r., str. 1)


  Czas trwania refundacji


  Częstotliwość

  refundacji


  Maksymalna wysokość

  refundacji


  Uczestnicy

  Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji

   do 6 m-cy

  za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do wysokości zasiłku dla bezrobotnego plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  ok. 980 zł

    

  Bezrobotni
  o ustalonym

  II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy  3 miesiące

   do 12 m-cy

   za co drugi miesiąc zatrudnienia

  do wysokości min. Wynagrodzenia za prace plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  ok. 2.360 zł

  do 12 m-cy

   za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  ok. 980 zł

   

  Bezrobotni
  o ustalonym
  II profilu

  pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy

   

   

   

   

   

   

   

   


  6 miesięcy

  do 18 m-cy

   za co drugi miesiąc zatrudnienia

  do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  ok. 2.360 zł

   do 24 m-cy

   za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do 50%* lub do 80%** min. wynagrodzenia
  za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  * przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa
  do świadczenia przedemerytalnego

  ok. 1.180 zł

  ** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

  ok. 1.880 zł

    

  Bezrobotni powyżej 50. roku życia
  o ustalonym

   II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: INTERWENCJE [ 10 ]
  plik w formacie PDF 2. Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 2017 do wypełnienia komputerowego.pdf 22-09-17 14:25 375.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 375.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF 3. Załącznik nr 2 - do wypełnienia komputerowego.pdf 22-09-17 14:26 663.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 663.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF 4. Załącznik nr 3 - oferta pracy do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:40 238.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.79KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady - prace interwencyjne FP 2017 10-02-17 08:09 377.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 377.64KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 2017 22-09-17 14:25 358.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 358.17KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 22-09-17 14:26 417.58KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 417.58KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Druk oferty pracy dot. prac interwencyjnych FP 10-02-17 08:16 193.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 193.04KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek do refundacji - Zał. 1 do umowy 09-09-16 11:33 136.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 136.19KB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozliczenie -Zał.1 do umowy 09-09-16 11:27 141.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 141.24KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kwartalna Informacja - Zał. 2 do umowy 09-09-16 11:33 132.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 132.23KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Olga Weber 2018-03-09 08:44
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6671

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl