• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Na wniosek gminy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Za wykonywaną pracę przysługuje świadczenie w wys. nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonawania prac społecznie-użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy (w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy).

  Procedura organizacji prac społecznie-użytecznych

  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej,
  2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie-użytecznych,
  3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie-użytecznych i przekazuje ją do Powiatowego Urzędu Pracy,
  4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych.

  Podstawa prawna:

  Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm./

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Katarzyna Makowska

  Pośrednik Pracy

  32 297-87-44

   

  Paweł Kania

  Doradca Zawodowy

  32 297-87-36

   

  Małgorzata Wesołowska

  Pośrednik Pracy

  32 298-87-45

  Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Anna Nowosielska 2016-08-25 14:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2062

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl