• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przygotowanie zawodowe dorosłych

   

  Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

  Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

  1. Praktyczna nauka zawodu – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych trwającą od 6 do 12 miesięcy umożliwiającą uzyskanie:

   -  świadectwa czeladniczego,

   - świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

   -  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych      w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo wykształcenie średnie.

  2. Przyuczenie do pracy dorosłych – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych trwającą od 3 do 6 miesięcy, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem. 

  Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych:

  • osoby bezrobotne posiadające określony II profil pomocy,

  • osoby poszukujące pracy, które:

   - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy   zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

   - uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

   - są żołnierzami rezerwy,

   - pobierają rentę szkoleniową,

   - pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Wykaz podmiotów, które mogą być organizatorem przygotowania zawodowego dorosłych:

  Organizatorem przygotowania zawodowego dorosłych może być pracodawca lub przedsiębiorca  nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców,  który:

  • nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS,
  • w okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku nie został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 – art. 36 ust.5f).

  Procedura oraz warunki organizowania przygotowania zawodowego dorosłych

  Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa w tut. Urzędzie „Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych”.  

  Pracodawca może we wniosku wskazać kandydata do odbycia przygotowania zawodowego  dorosłych.

  Pracodawcę zainteresowanego pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego zapraszamy do kontaktu z Urzędem.

  Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w Urzędzie oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników poprzez udzielanie porad indywidualnych - wniosek do pobrania wniosek_o_udzielenie_pomocy_w_zakresie_poradnictwa_zaw.pdf

  W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski pracodawców gwarantujących uczestnikom programu zatrudnienie lub inną pracę zarobkową po jego ukończeniu. Zatrudnienie powinno nastąpić:

  • na podstawie stosunku pracy lub umowy zlecenia pod warunkiem zapewnienia miesięcznie wynagrodzenia brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przed upływem 30 dni licząc od dnia zakończenia udziału w programie (zdania egzaminu) na okres co najmniej 6 miesięcy.

  Urząd może odmówić realizacji wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych:

  • jeżeli w latach poprzednich w trakcie realizacji umów o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych pojawiły się nieprawidłowości leżące po stronie Pracodawcy skutkujące rozwiązaniem umowy,
  • jeżeli w roku bieżącym i roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, nie wywiązał się z deklaracji zatrudnienia.

  Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą albo z pracodawcą i wyłonioną przez starostę instytucją szkoleniową umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Przed zawarciem umowy strony uzgadniają szczegółowe warunki umowy.

  W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni  programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez urząd Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.

  Wybór instytucji szkoleniowej mającej przeprowadzić część teoretyczną przygotowania zawodowego dorosłych następuje zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości oraz przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

  Na czas realizacji przygotowania zawodowego dorosłych Pracodawca wyznacza opiekuna, który sprawował będzie opiekę nad uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych.

  Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dot. praktycznej nauki zawodu.

  Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych  musi posiadać co najmniej:

  • wykształcenie średnie,
  • udokumentowany 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w  trakcie przyuczenia,
  • roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

  Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym od określonego w zdaniu poprzednim. Starosta może wyrazić zgodę na

  Refundacja

  Za okres trwania przygotowania zawodowego dorosłych Pracodawcy przysługuje refundacja ze środków Funduszu Pracy na określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.

  Refundacja wynosi do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdy pełny miesiąc realizacji programu przez Pracodawcę.

  W przypadku niepełnego miesiąca realizacji przygotowania zawodowego dorosłych refundacja jest obliczana proporcjonalnie przyjmując do obliczeń dni robocze.

  Refundacja jest przyznawana przez Urząd po złożeniu przez Pracodawcę „Wniosku o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych” w poszczególnych miesiącach wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami potwierdzającymi poniesienie wydatków w poszczególnych miesiącach.                 

  Refundacja jest dokonywana jednorazowo po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.

  Premia

  Po zakończeniu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych Pracodawcy przysługuje jednorazowa premia, pod warunkiem ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych i zdania egzaminu końcowego.

  Premia jest przyznawana w wysokości 483,30 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego u Pracodawcy za każdego uczestnika przygotowania.

  Kwota premii podlega waloryzacji zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W przypadku niepełnego miesiąca realizacji przygotowania zawodowego dorosłych premia jest obliczana proporcjonalnie przyjmując do obliczeń dni robocze.

  Premia jest przyznawana przez Urząd po złożeniu przez Pracodawcę „Wniosku o dokonanie wypłaty premii po ukończeniu przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych” wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zaliczenie egzaminu po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

  Pomoc de minimis

  Refundacja wydatków i premia stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 353 z dnia  24 grudnia       2013 r.)

  Do „Wniosku w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych” Pracodawca dołącza:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1808),
  •  informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych zobowiązany jest przechowywać całą dokumentację związaną z realizacją tego programu przez okres co najmniej 10 lat od dnia przyznania pomocy /podpisania umowy/.

   

    Podstawa prawna:

  Art. 53a do 53m Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
   Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
  Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
  Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
  Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

  Anna Kułagowska

  Karolina Mikuła

  Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 9 ]
  plik w formacie XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 17-03-17 12:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 7 do Zasad organizowania przygotowania zawodowego dorosłych 17-03-17 12:38 123.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 123.95KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 6 do Zasad organizowania PZD 17-03-17 12:38 399.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 399.88KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zał. 3 Wykaz wydatków 2017 17-03-17 12:38 193.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 193.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie o pomocy de minimis PZD 17-03-17 12:37 173.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 173.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF WNIOSEK PZD bezrobotny 2017r. 17-03-17 12:37 223KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 223KB) pobierz
  plik w formacie PDF WNIOSEK PZD Pracodawca 2017r. 17-03-17 12:37 224.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.77KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady PZD 2017 17-03-17 12:36 343.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 343.7KB) pobierz
  plik w formacie PDF Plan_PZD na 2017r. 06-03-17 13:07 362.43KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 362.43KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:39
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2529

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl