• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, o któym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), zwanym dalej odpowiednio i koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

  Środki przyznaje z upoważnienia Starosty – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

  Wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

  Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:

  1. Oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego
  2. Liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
  3. Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
  4. Wnioskowaną kwotę refundacji ;
  5. Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
  6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
  7. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
  8. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
  9. Podpis podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.

  Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołącza oświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1041)

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016r. , poz. 645)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub  doposażenia stanowiska  pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1041).

  3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).

  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej odniesieniu  do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).

  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz.380, z późn. zm.) 

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Anna Nowosielska  Kierownik Działu  32 29-78-764  
   Agnieszka Krętuś  specjalsita ds. programów  32 29-78-761  

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacje Wyposażenia Stanowiska Pracy 2013 [ 27 ]
  plik w formacie PDF oznaczenia pracodawcy RPO 2017.pdf 06-09-17 08:39 445.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 445.41KB) pobierz
  plik w formacie PDF naklejki na sprzęt_RPO 2017.pdf 06-09-17 08:38 195.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 195.93KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek o refundacje VII 2017 - do wypełnienia komp..pdf 05-10-17 11:41 402.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 402.95KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek o refundacje VII 2017.pdf 05-10-17 11:41 364.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 364.48KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin Rrefundacje FP VII 2017.pdf 28-07-17 10:11 308.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 308.69KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje FP VII 2017.pdf 28-07-17 10:11 147.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 147.73KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje RPO VII 2017.pdf 28-07-17 10:11 168.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 168.12KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin Refundacje RPO VII 2017.pdf 28-07-17 10:10 317.65KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 317.65KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja kwartalna RPO.doc 26-05-17 10:43 795KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 795KB) pobierz
  plik w formacie XLSX tabela rozl.RPO.xlsx 26-05-17 10:41 64.75KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 64.75KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Oświadczenie o podatku VAT RPO.docx 26-05-17 10:41 765.11KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 765.11KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek o refundację do wypełnienia komp..pdf 06-07-17 11:20 392.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 392.47KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Tabela rozliczeniowa FP.xlsx 21-02-17 12:07 17.17KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 17.17KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja Kwartalna FP.pdf 21-02-17 12:00 118.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.48KB) pobierz
  plik w formacie PDF Tabela rozliczeniowa FP.pdf 21-02-17 12:00 135.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 135.81KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie o podatku VAT FP.pdf 21-02-17 12:00 131.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 131.32KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_ do wypełnienia komputerowego.pdf 06-07-17 11:23 663.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 663.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy - do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:25 194.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 194.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF wniosek_o_refundacje FP _2017.pdf 06-07-17 11:23 357.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 357.08KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf 15-02-17 09:19 595.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 595.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy.pdf 15-02-17 09:19 166.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 166.56KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin-refundacje EFS 2017 - kolor.pdf 15-02-17 09:19 402.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 402.95KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje EFS 2017.pdf 15-02-17 09:18 173.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 173.94KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin-refundacje FP 2017.pdf 15-02-17 09:17 290.62KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 290.62KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje FP 2017.pdf 15-02-17 09:17 145.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 145.29KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie o podatku VAT RPO.pdf 30-03-16 15:01 237.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 237.63KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja kwartalna dotycząca zatrudnienia 18-02-13 10:08 29KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Anna Nowosielska 2017-03-21 09:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9238

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl