• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Roboty publiczne


  ROBOTY  PUBLICZNE


  Roboty publiczne – to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej
  i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Na podstawie zawartej umowy dokonywana jest refundacja części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki ZUS skierowanych bezrobotnych.

  Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

  Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

  Refundacja może być dokonywana przez okres :

  • do 6 miesięcy w wysokości nie przekraczającej 50%  przeciętnego wynagrodzenia
   + ZUS,
  • do 12 miesięcy ale refundacja co drugi miesiąc w wysokości nie przekraczającej 100% przeciętnego wynagrodzenia + ZUS,
  • do 6 miesięcy w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia + ZUS w przypadku zatrudnienia osób na ½ etatu ).  

   

  Podstawy prawne :

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( t. j. Dz. U.  z 2016r. , poz. 645 z póź. zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 20014. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. z 2014, poz.864 )

  3. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz. U z 2007  Nr 59 , poz.404   z późn. zm. )

  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 20013r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1)

   


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Anna Musiał-Gabryś Specjalista ds. programów - stażysta 32 297 87 67  
  Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Sławek Sagadyn 2017-04-19 09:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2071

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl