• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Staże

   ORGANIZACJA  STAŻY  NA  OGÓLNYCH ZASADACH

  STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu okreslonego w umowie.

  Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

  UWAGA !!!
  To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej.

  Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

  Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

  Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, wg. programu określonego w umowie.

  Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

  Kiedy staż może zostać przerwany:

  • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
  • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
  • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
   • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
   • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
   • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

  Organizator stażu:

  • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
  • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
  • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
  • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
  • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
  • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
  • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
  • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

  Szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

  Uwaga !!!
  Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Sosnowiec środków finansowych.

  Podstawa prawna:

  1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 1065 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r. , Nr 142, poz. 1160 ).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Monika Baran Specjalista ds. programów  32 297 87 68  
         
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 10 ]
  plik w formacie PDF ZASADY STAŻE 7.1.1 ZIT.pdf 14-12-17 11:49 671.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 671.95KB) pobierz
  plik w formacie DOCX LISTA obecności RPO.docx 14-11-17 11:04 778.09KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 778.09KB) pobierz
  plik w formacie DOCX wniosek o dni wolne RPO.docx 14-11-17 11:04 774.29KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 774.29KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Opinia o stażyście RPO.docx 14-11-17 11:04 772.75KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 772.75KB) pobierz
  plik w formacie DOC Lista obecności EFS dla os. do 29r..doc 14-11-17 11:03 156KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 156KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o udzielenie dni wolnych EFS dla os. do 29r..doc 14-11-17 11:03 128.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Opinia pracodawcy o stażyście EFS dla os. do 29r..doc 14-11-17 11:03 106KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 106KB) pobierz
  plik w formacie DOC lista obecności FP (1).doc 14-11-17 11:02 96KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 96KB) pobierz
  plik w formacie DOC wniosek o dni wolne FP.doc 14-11-17 11:02 69.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 69.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC opinia o stażyście FP.doc 14-11-17 11:02 47KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 47KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Monika Baran 2017-07-26 14:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 33690

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl