• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwolnienia grupowe

  Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

  1. pośrednictwa pracy;
  2. poradnictwa zawodowego;
  3. szkoleń;
  4. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

  W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

  Podstawa prawna:

  Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. / Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065/

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Katarzyna Makowska  Pośrednik Pracy  32 297-87-44  

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:05 | Redagował: Katarzyna Makowska 2017-06-06 11:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1756

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl