• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu III

  Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (III)

  realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

  Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i
  pozostających bez zatrudnienia


  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców miasta Sosnowca należących do grupy wiekowej 30 +

  Realizowane przedsięwzięcie zakłada osiągnięcie efektu w postaci podjęcia zatrudnienia przez osoby, które uczestniczyły w formach wsparcia uwzględnionych w projekcie

  Wartość projektu: 8.449.821,82 zł (w tym środki unijne: 7.182.348,61 zł)


  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

  Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe kryteria

  Obowiązkowe

  Dodatkowe

  1. wiek powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat);


  2. status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu;


  3. ustalony I lub II profil pomocy;


  4. przynależność do jednej z grup osób bezrobotnych, wskazanych w kryteriach dodatkowych.

   

  1. grupa bezrobotnych kobiet;

   

  2. grupa osób długotrwale bezrobotnych - pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wliczając faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, z wyłączeniem okresów stażu i przygotowania zawodowego dorosłych);


  3. grupa niepełnosprawnych osób bezrobotnych;


  4. grupa osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach - posiadających wykształcenie niższe niż pomaturalne / policealne.

  Informacje ogólne

  1.  Wsparcie udzielane w ramach projektu realizowane jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)
  2. Obligatoryjnymi elementami wsparcia są: ustalenie profilu pomocy, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.
  3. Formy wsparcia realizowane w projekcie: staże zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Terminy realizacji poszczególnych form wsparcia podawane będą w osobnych informacjach, które umieszczane będą na stronie PUP Sosnowiec - zakładka "wydarzenia i aktualności".

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Kontakt:

   

  Imię i nazwisko    Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Bondaruk Kierownik Działu 032 297-87-77

  Łukasz Hoksa 

  Jolanta Błaszkiewicz

  Specjalista ds. programów

  Specjalista ds. programów

  032 297-87-51

   


  Utworzono: 2017-02-22 13:14 | Redagował: Łukasz Hoksa 2017-12-05 12:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1657

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl