• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kierunek przedsiębiorczość

   

   

  AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

  AKTUALNOŚCI


  01.12.2015r.

  PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (W ODNIESIENIU DO MIASTA SOSNOWCA)


   

  Projekt realizowany w okresie: 01.06.2013 r. – 30.06.2015 r.

   

  Całkowita kwota zaangażowana w realizację projektu na obszarze miasta Sosnowca: 2 106 994,04 zł.

   


   

  Celem projektu, w odniesieniu do miasta Sosnowca, było utworzenie trwale funkcjonujących działalności gospodarczych przez 83 mieszkańców miasta, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

   

   

   

  Formy wsparcia, którymi objęto wszystkich Uczestników:

   

  -wsparcie doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
  szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy,
  -wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnej: 21 910,32 zł

   

   

   

   

  W wyniku udziału w projekcie 75 Uczestników założyło działalności gospodarcze.  Łukasz Hoksa  22.07.2014 r.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


  • Uczestników chcących złożyć rozliczenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się z pracownikami obsługującymi projekt, którzy wstępnie sprawdzą kompletność składanych dokumentów.
  • Uczestnik projektu powinien przygotować do rozliczenia oryginały dokumentów księgowych (do wglądu) oraz ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  • W sytuacji gdy wydatek rozliczany w ramach dotacji był częściowo finansowany ze środków własnych należy poinformować o tym fakcie poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji na odwrocie kserokopii dokumentu księgowego.
  • W przypadku płatności dokonanych z użyciem kart płatniczych, do dokumentu księgowego należy dołączyć wydruk z potwierdzeniem przelewu.
  • Daty zakupów na dokumentach księgowych powinny być zgodne z datami wydatkowania wsparcia finansowego wykazanymi w aktualnych harmonogramie rzeczowo-finansowym.
  • Umowy kupna-sprzedaży. Do rozliczenia środków w oparciu o umowę kupna-sprzedaży, w przypadku zakupu o wartości powyżej 1000zł, Uczestnik projektu zobowiązany jest dołączyć kserokopię PIT-u PCC-3 potwierdzonego przez Urząd Skarbowy oraz dowodu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • W przypadku zakupów zagranicznych Uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające ich dokonanie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty związane z tłumaczeniem ponosi Uczestnik ze środków własnych. Koszty zakupu poniesione w walucie obcej przelicza się na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu dokonania zapłaty.  

  Dokumenty należy złożyć wraz z pismem przewodnim.

  ikona .docPismo przewodnie

   

  Sylwia Lisiecka

   


  16.07.2014 r.

  Dokumenty dot. rozliczenia przyznanych środków na rozwój przedsiębiorczości


   

  Poniżej przedstawiamy dokumenty dotyczące rozliczania przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z § 4 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne towary i usługi ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym wydatków.

   

  W celu rozliczenia dotacji należy złożyć następujące dokumenty:

   

  1)   ikona .docOświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

   

  2)  ikona .docSzczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanych środków finansowych;

   

  3)   ikona .docSzczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach przyznanych środków finansowych ze wskazaniem ich parametrów techniczno-jakościowych

   

  4)   faktury i rachunki

   

   

   

  Podstawą do rozliczenia przyznanych środków są faktury i rachunki, wystawione imiennie na wnioskodawcę lub na firmę wnioskodawcy z dowodem zapłaty wystawionym nie wcześniej niż w dniu wpływu środków na rozwój przedsiębiorczości na rachunek bankowy Uczestnika. Dopuszcza się również umowy kupna-sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień faktycznego poniesienia wydatku, np. adnotacja sprzedawcy na dokumencie sprzedaży wskazująca na to, że zapłacono gotówką lub adnotacja o dokonaniu płatności przelewem (w takiej sytuacji wymagana jest kserokopia przelewu), druk KP – kasa przyjmie, potwierdzenie pokwitowania odbioru pieniędzy i inne. Do faktur i rachunków wystawionych poza granicami kraju wymagane jest tłumaczenie dokonane przez osobę uprawnioną. Koszty tłumaczeń dokumentów ponosi Uczestnik. Przeliczenie wartości zakupu w walucie obcej na PLN będzie następowało w oparciu o średni kurs walut z dnia dokonania zakupu ogłoszony przez NBP.

   

   

  Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (aktualizacja z 02.04.2014 r.)

   

  4.13.1 Sekcja 1 – Wydatki na zakup używanych środków trwałych:

   

   

  Zakup używanych środków trwałych jest kwalifikowalny przy łącznym spełnieniu wszystkich

   

  niżej wymienionych warunków:

   

  a) sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie;

   

  b) sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany

   

  środek trwały nie został zakupiony ze środków krajowych lub wspólnotowych;

   

  c) cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości

   

  rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

   

   

   

  Zwracamy również uwagę na konieczność dołączania do dokumentów księgowych dowodów zapłaty, zgodnie z § 12 ust.7 Regulaminu przyznawania środków finansowych (…).


   

  Dokumenty dotyczące rozliczenia środków finansowych należy złożyć w siedzibie Urzędu w pokoju 109 lub 112.  Sylwia Lisiecka


  01.07.2014 r.

  Negatywnie ocenione wnioski - możliwość złożenia nowych


  Szanowni Uczestnicy Projektu Kierunek przedsiębiorczość,
  w dniu 11 czerwca 2014 roku IP dokonała nowelizacji zapisów dokumentu: Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości
  w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
  i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych
  i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.

   

  Wprowadzone nowelą zmiany umożliwiają ponowne złożenie wniosków
  o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości przez uczestników projektu, których wnioski zostały ocenione negatywnie zarówno z zastosowaniem, jak i pominięciem procedury odwoławczej.

   

  Ponowne złożenie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości
  z pominięciem procedury odwoławczej możliwe jest, pod warunkiem, że:

   

  • Lider projektu / Partner (Operator finansowy) posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie projektu na wypłaty wszystkich złożonych wniosków,
  • Uczestnik projektu złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z procedury odwoławczej.

   

  Możliwe jest również ponowne złożenie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości z zastosowaniem procedury odwoławczej pod warunkiem, że:

   

  • Lider projektu / Partner (Operator finansowy) posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie projektu na wypłaty wszystkich złożonych wniosków,
  • Uczestnik projektu w ramach procedury odwoławczej złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wniosek ten zostanie ostatecznie oceniony negatywnie.

   

  W zaistniałej sytuacji: w budżecie projektu zabezpieczone są środki finansowe na wypłaty dotacji dla wszystkich złożonych wniosków - Lider projektu podjął decyzję, że w dniach 27 czerwca – 11 lipca br. (tj. 11 dni roboczych) będzie trwał nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości przez uczestników projektu, których wnioski zostały ocenione negatywnie (niezależnie od powiatu zamieszkania oraz zastosowania bądź pominięcia procedury odwoławczej).

   

  Ponowne składanie wniosków możliwe jest również w przypadku osób, których wnioski zostały ocenione negatywnie, jednak osoby te zrezygnowały z możliwości odwołania (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), a termin złożenia odwołania przewidziany w procedurze został przekroczony (5 dni roboczych).
  Cała procedura odwoławcza wraz z podpisywaniem umów zostaną sfinalizowane do dnia 31 lipca br.

   

  Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania.


  Sylwia Lisiecka


  20.06.2014 r.

  Obowiązki informacyjne


  Zgodnie § 10 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania założonej przez niego działalności gospodarczej.

   

  Wszystkie środki trwałe zakupione ze środków dotacji, które mogą zostać trwale oznaczone powinny posiadać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagę Unii Europejskiej, jak również informację o źródle finansowania ich zakupu. Poniżej zamieszczamy wzór oznaczenia, który można wydrukować i umieścić na zakupionych środkach trwałych.

   

  ikona .doc Wzór oznaczenia środków trwałych

   

   

  Ponadto, Uczestnik zobligowany jest do oznaczenia pomieszczenia, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza (o ile takowe istnieje), poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji zawierającej odpowiednie logotypy oraz informację o uzyskaniu wsparcia. Poniżej zamieszczamy wzór informacji do pobrania.

  ikona .doc Wzór oznaczenia pomieszczenia


  Sylwia Lisiecka  23.04.2014r.

  Wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie AKTUALIZACJA


  Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe wniosków składanych w I, II oraz III naborze.

   

   

   I nabór

  Nr wniosku

  Średnia

  Rekomedowany
  do dofinansowania T/N
  7/BP/SO/I 98,5 T
  12/BP/SO/I 95 T
  9/BP/SO/I 94,5 T
  14/BP/SO/I 94,5 T
  8/BP/SO/I 93,5 T
  16/BP/SO/I 93,5 T
  22/BP/SO/I 93 T
  21/BP/SO/I 92 T
  5/BP/SO/I 88 T
  10/BP/SO/I 85,5 T
  19/BP/SO/I 85,5 T
  18/BP/SO/I 84 T
  1/BP/SO/I 83,5 T
  26/BP/SO/I 83,5 T
  15/BP/SO/I 83 T
  33/BP/SO/I 77,5 T
  29/BP/SO/I 77 T
  2/BP/SO/I 76,5 T
  4/BP/SO/I 76,5 T
  13/BP/SO/I 76 T
  34/BP/SO/I 75,5 T
  20/BP/SO/I 75 T
  11/BP/SO/I 74,5 T
  31/BP/SO/I 74 T
  6/BP/SO/I 73 T
  32/BP/SO/I 73 T
  24/BP/SO/I 71,5 T
  17/BP/SO/I 71 T
  27/BP/SO/I 71 T
  23/BP/SO/I 68 T
  28/BP/SO/I 65,5 T
  25/BP/SO/I 59,5 N
  30/BP/SO/I 55,5 N
  3/BP/SO/I 28 N

   

  II nabór

   

  Nr wniosku Średnia Rekomendowany do dofinansowania T/N
  14/BP/SO/II 97,5 T
  8/BP/SO/II 97 T
  1/BP/SO/II 96 T
  25/BP/SO/II 96 T
  16/BP/SO/II 95 T
  4/BP/SO/II 93,5 T
  11/BP/SO/II 93,5 T
  29/BP/SO/II 93 T
  24/BP/SO/II 92,5 T
  27/BP/SO/II 91 T
  6/BP/SO/II 90,5 T
  7/BP/SO/II 90,5 T
  28/BP/SO/II 90,5 T
  13/BP/SO/II 89
  21/BP/SO/II 87,5 T
  23/BP/SO/II 87 T
  9/BP/SO/II 85 T
  10/BP/SO/II 85 T
  2/BP/SO/II 84 T
  5/BP/SO/II 82,5 T
  26/BP/SO/II 81,5 T
  22/BP/SO/II 80,5 T
  20/BP/SO/II 78,5 T
  18/BP/SO/II 78 T
  17/BP/SO/II 77 T
  3/BP/SO/II 74,5 T
  15/BP/SO/II 69,5 T
  19/BP/SO/II 67,5 T
  12/BP/SO/II 52 N

  III nabór

   

  Nr wniosku Średnia Rekomendowany do dofinansowania T/N
  6/BP/SO/III 95 T
  7/BP/SO/III 95 T
  17/BP/SO/III 94,5 T
  11/BP/SO/III 94 T
  23/BP/SO/III 92,5 T
  3/BP/SO/III 92 T
  22/BP/SO/III 90,5 T
  4/BP/SO/III 90 T
  5/BP/SO/III 90 T
  19/BP/SO/III 90 T
  2/BP/SO/III 88,5 T
  10/BP/SO/III 88,5 T
  1/BP/SO/III 82 T
  8/BP/SO/III 78,5 T
  20/BP/SO/III 78,5 T
  14/BP/SO/III 77 T
  12/BP/SO/III 74,5 T
  16/BP/SO/III 74,5 T
  15/BP/SO/III 71,5 T
  24/BP/SO/III 71 N
  9/BP/SO/III 65 N
  13/BP/SO/III 60 N
  21/BP/SO/III 59,5 N
  18/BP/SO/III 58,5 N

  Sylwia Lisiecka


  12.02.2014r.

  Kolejne terminy naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego


   

  Niniejszym informujemy, że w okresie od 26 lutego do 11 marca br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla wszystkich Uczestników projektu, którzy brali udział w szkoleniach zrealizowanych w dniach 13-17 stycznia 2014 roku.

  W okresie od 5 do 18 marca br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla wszystkich Uczestników projektu, którzy brali udział w szkoleniach zrealizowanych w dniach 20-24 stycznia 2014 roku.

  Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie tut. Urzędu w pokojach 109 lub 112.

   

  Sylwia Lisiecka


   

  30.01.2014r.

  Szczegółowe kryteria oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  Poniżej zamieszczamy Szczegółowe kryteria oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


  ikona .docKryteria oceny wniosków

   

  Sylwia Lisiecka


  22.01.2014r.

  Zwiększenie kwoty dotacji


   

  ZWIĘKSZENIE DOTACJI DO KWOTY 21 910,32

   

   

   

  UWAGA WNIOSKODAWCY:
  Podwyższeniu, o wartość 248,32 zł, uległa dotychczasowa kwota jednostkowa dotacji wynosząca   21 662,00 zł.
  Nowa jednostkowa wartość dotacji opiewa na kwotę 21 910,32 zł.

   

  Powodem korekty wysokości dotacji jest aktualizacja wartości przeciętnego wynagrodzenia wynosząca obecnie 3 651,72 zł (na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.). Wartość jednostkowej dotacji udzielanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” stanowi  sumę 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).


  Sylwia Lisiecka


  22.01.2014r.

  Przydatne informacje i wyjaśnienia - NOWA WERSJA


   

  W związku z ogromną ilością zapytań napływających od Uczestników projektu, prosimy o zapoznanie się z przydatnymi informacjami zamieszczanymi na stronie projektu w zakładce FAQ:

   

  www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/faq

   

   

  BIZNESPLAN

  • Biznesplan należy złożyć zgodnie ze wzorem w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami, według wzoru który znajduje się na stronie projektu, usuwając informację o tym, że jest to załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków. Opisy planowanego przedsięwzięcia, które nie mieszczą się w dostępnym miejscu można dołączyć w formie załącznika do biznesplanu.
  Wzór biznesplanu można edytować w dowolnym programie komputerowym zachowując przy tym podaną formę. Biznesplan można wypełnić dowolną czcionką, uważając jednak by opis był czytelny.
  Jeśli załączniki potwierdzające doświadczenie zawodowe, udział w szkoleniach, zdobyte kwalifikacje etc. są kserokopiami Uczestnik potwierdza ich zgodność z oryginałem poprzez złożenie na każdej stronie adnotacji „za zgodność z oryginałem” oraz swojego podpisu i daty (lub przedkłada go przyjmującemu wniosek celem dokonania takiego zapisu). Dołączone dokumenty nie muszą być numerowane.


  • Profil działalności -  zgodnie z przyjętym w projekcie Regulaminem przyznawania środków oraz zgodnie z Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim katalog pomocy jest otwarty. Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego podmiotu.

  • Polska Klasyfikacja Działalności – (cz.II) - można podać kilka pozycji PKD, inwencja zalezy od Uczestnika.

  • Rozpoczęcie działalności musi nastąpić do 30 dni od podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, jednakże nie później niż do dnia  30 czerwca 2014 r.

  • Dystrybucja i promocja – (cz. III, pkt 11.)należy opisać zarówno  sposób wejścia  na rynek, jak i metody sprzedaży/dystrybucji towarów lub usług. Jeżeli Uczestnik ma zamiar prowadzić działania marketingowe, to należy je również opisać.

  • Analiza finansowa (tab. V) -  w nagłówku tabeli w części V (przewidywane efekty) w biznesplanie czytamy, że jest to rok, w którym została założona działalność gospodarcza, dlatego też należy uzupełnianie rozpocząć od II kwartału 2014, przy kwartale pierwszym należy wpisać wartości „0”.

  • Prognoza przychodów (tab. IV) - tabela ta ma odzwierciedlać pełny rok prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym kwartały prowadzenia działalności nie muszą pokrywać się z kwartałami kalendarzowymi. Tabelę można uzupełnić na dwa sposoby. Albo analogicznie do tabeli V (j.w.) rozpoczynając od II kwartału, w tej sytuacji przy kwartale I w tabeli znajdą się pierwsze miesiące 2015 roku. Albo rozpisując kwartały prowadzenia działalności po kolei, gdzie I kwartał tabeli będzie pierwszym kwartałem prowadzenia działalności. Zwracamy uwagę, iż opis znajdujący się w "Komentarzu do ujęcia liczbowego" będzie miał ogromne znaczenie przy ocenie, ponieważ będzie wskazywał, w jaki sposób tabela ma być czytana.

  • ZUS właściciela określamy całościowo (ubezpieczenie społeczne + ubezpieczenie zdrowotne) czyli dzielimy tak jak przy obliczaniu podatkowym tzn. od dochodu odliczamy składki na ubezpieczenie społeczne otrzymując dochód do opodatkowania który mnożymy przez stawkę podatku od której odejmujemy ulgę podatkową oraz składkę zdrowotną.
  Należy ZUS właściciela podzielić, w przypadku odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego, w taki sposób, żeby tego samego kosztu nie wykazywać w dwu miejscach w analizie.

  • Kalkulacja kosztów – (cz. VI) przy kwotach dotacji nie wpisujemy poszczególnych zakupów (znajdzie się to w harmonogramie rzeczowo-finansowym). Rodzajowo i kwotowo określamy jedynie wydatki w kolumnie 4 i 5 tzn. przy środkach własnych lub z innych źródeł.

  • Usługi obce - (cz.V, pkt 2.8.) należy rozumieć wszelkie usługi zakupione przez firmę od podmiotów zewnętrznych np.: podwykonawstwo, usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe. W komentarzu pod tabelą należy opisać rodzaj ww. usług obcych.

  • Wkład własny -  uczestnik może wnieść wkład własny w postaci środków finansowych lub środków technicznych, które zakupi  lub które już posiada.
  Wkład własny - może być maszyną, urządzeniem nowym, starym, zakupem gotówkowym.
  Deklarowany wkład własny w formularzu rekrutacyjnym może różnić się od wkładu, który Państwo zamierzają zadeklarować w biznesplanie. Jeżeli ponieśli Państwo w międzyczasie wydatki np.: na doszkolenie.  Udokumentowany udział w kursie związanym z planowanym przedsięwzięciem jest oczywiście dodatkowo punktowany - w tej sytuacji można pomniejszyć wkład własny o koszty kursu.
  Należy pamiętać, że Uczestnik nie może uzależniać otwarcia działalności od nabycia pozwoleń do tego niezbędnych. Innymi słowy edukacja może służyć poszerzeniu wachlarzu usług lub/i podniesieniu ich jakości. W zapisach Regulaminu przyznawania środków oraz Wytycznych nie znajduje się katalog środków, na które można przeznaczyć wkład własny. Jest to kwestia otwarta i od Uczestnika zależy na co przeznaczone zostaną  środki własne.
  W przypadku gdy wkładem własnym jest samochód posiadający innego współwłaściciela, to nalezy posiadać zgodę tej osoby na wykorzystywanie samochodu do prowadzenia działalności.


  • Zakup środków trwałych - należy opisać rodzaj np. maszyny, którą ma się zamiar zakupić, określić jej parametry techniczne i jakościowe oraz uzasadnić potrzebę jej zakupu.  Na etapie pisania biznesplanu nie trzeba wskazywać konkretnej maszyny, jeżeli na rynku istnieje wybór. Uczestnik powinien tak opisać sprzęt, który ma zamiar zakupić z dotacji by oceniający wniosek nie miał wątpliwości, że jest on niezbędny do prowadzenia działalności (opis techniczny, jakościowy, przybliżona cena i wyczerpujące uzasadnienie).


  • Zakup samochodu - zgodnie z Regulaminem przyznawania środków: "/o dofinansowanie zakupu środków transportowych mogą starać się jedynie ci Uczestnicy, którzy nie będą prowadzić działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują (na dowód czego złożą oświadczenie - załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu), że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznesplanie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. użytek własny), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.)"/.
  Uczestnicy chcący otworzyć działalność gospodarczą niezwiązaną z transportem drogowym towarów opisanym w ustawie o transporcie drogowym, nie mają ograniczeń co do zakupu środka transportu - np. przewozy osób, taksówka czy kurier.

  • Zyski i straty – w tabeli nie należy umieszczać zakupów dokonywanych z dotacji, a co za tym idzie kosztów związanych z ich amortyzacją. Tabela ta ma pokazywać, w jaki sposób będą Państwo pokrywać koszty z osiąganych przychodów.

  • Zmiany stanu produktów(+/-) zostały trafnie opisane  na stronach internetowych,  poniżej linki:
  http://www.economicus.biz/analiza-finansowa/analiza-pojecia-podstawowe/50-zmiana-stanu-1.html
  http://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/rachunek_zyskow_i_strat/rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy.php

  • Terminy składania biznesplanów dla osób, które ukończyły szkolenia oraz doradztwo indywidualne są ogłaszane przez powiatowe urzędy pracy w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu doradztwa indywidualnego (35 dni) przez wszystkich Uczestników z szkolenia w tym powiecie. Informacje takie są zamieszczane również na stronie projektu.


  HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANANSOWY

  • Wydatek kwalifikowalny - wydatek, który spełnia warunki umożliwiające całkowite lub częściowe pokrycie kosztów. Środki te mogą być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, uznanych za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika we wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.
  Wydatki te powinny być rzeczywiście poniesione i udokumentowane (faktury, rachunki itp.)
  Wydatki dokonane w ramach otrzymanych środków muszą być bezpośrednio związane z planowaną działalnością gospodarczą, przy czym wydatki na promocję i reklamę nie powinny przekroczyć 10% wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, przyznanego danemu Uczestnikowi. Wydatkiem na reklamę i promocję nie jest druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych.
  O dofinansowanie zakupu środków transportowych mogą starać się jedynie ci Uczestnicy, którzy nie będą prowadzić działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują (złożą oświadczenie - załącznik nr 7 do Regulaminu), że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie na tzw. użytek własny.
  Kwota całkowita nabytych ze środków otrzymanej dotacji środków obrotowych (w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej) nie powinna przekroczyć 25% wartości przyznanego danemu Uczestnikowi wsparcia finansowego.

  • Działania - określając kolejne działania wpisujemy te, które będziemy finansować z kwoty dotacji np.: wyposażenie sklepu, zakup towaru. Można przyjąć kolejność lub ważność ponoszenia tych wydatków.


  • Zakup środków używanych - Uczestnik projektu może dokonywać zakupu używanych środków, należy taki zakup zaznaczyć i opisać w biznesplanie a także, załączyć dokumenty poświadczające ich nabycie. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków (par. 12) i Wytycznymi IP w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości, katalog pomocy jest otwarty (poza trzema ograniczeniami: reklama 10%, środki obrotowe 25% i środek transportu przy transporcie towarów).


  • Szczegółowe uzasadnienie konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem w kolumnie kategoria kosztów – można określić klasyfikację tego środka można posłużyć się kategoriami wydatków wymienionymi w części V biznesplanu, czyli w rachunku zysków i strat.


  • Potwierdzenie wydatku - zgodnie z Regulaminem przyznawania środków par. 12 ust. 7: "Podstawą do rozliczenia przyznanych środków są faktury i rachunki, wystawione imiennie na wnioskodawcę lub na firmę wnioskodawcy z dowodem zapłaty wystawionym nie wcześniej niż w dniu wpływu środków na rozwój przedsiębiorczości na rachunek bankowy Uczestnika. Dopuszcza się również umowy kupna-sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień faktycznego poniesienia wydatku, np. adnotacja sprzedawcy na dokumencie sprzedaży wskazująca na to, że zapłacono gotówką lub adnotacja o dokonaniu płatności przelewem (w takiej sytuacji wymagana jest kserokopia przelewu), druk KP – kasa przyjmie, potwierdzenie pokwitowania odbioru pieniędzy i inne. Do faktur i rachunków wystawionych poza granicami kraju wymagane jest tłumaczenie dokonane przez osobę uprawnioną. Koszty tłumaczeń dokumentów ponosi Uczestnik. Przeliczenie wartości zakupu w walucie obcej na PLN będzie następowało w oparciu o średni kurs walut z dnia dokonania zakupu ogłoszony przez NBP."
  Rozliczenie może być również dokonywane na podstawie faktury, z której wynika, iż tylko część wydatków będzie poniesiona ze środków dotacji. 


  • Rozbieżność biznesplanu z rozliczeniem końcowym dotacji - Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków można dokonywać zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym (par. 12). Zmiana taka może być dokonana za zgodą Partnera (PUP) na pisemny wniosek Uczestnika.  Środki dotacji niewydatkowane przez Uczestnika podlegają zwrotowi.


  POMOC DE MINIMIS

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis - jest jednym z załączników wymaganych przy składaniu wniosku o przyznanie środków (pkt 3). Osoby, które nie otrzymały pomocy de minimis, oraz osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w zasadzie wypełniają jedynie pierwszą stronę ww. formularza.


  WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA

  • Załączniki do Wniosku:

  1) potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  2) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
  3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  4) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli dotyczy,
  5) biznesplan (załącznik nr 10 do Regulaminu) wraz z dokumentami poświadczającymi wykształcenie  i doświadczenie,
  6) haromonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 9 do Regulaminu),
  7) oświadczenia z punktów od 7 do 14 znajdują się w jednym dokumencie, a mianowicie jest to Załącznik  nr 7 do Regulaminu.

  • Formy zabezpieczenia - Na etapie składania wniosku wskazuje się o jaką formę zabezpieczenia będą Państwo wnioskować. Wszelkie formalności i ostateczny wybór zostanie załatwiony na etapie podpisywania Umowy na otrzymanie środków przez Państwo z powiatowym urzędem pracy.
  Uczestnik deklaruje zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie:

  1) poręczenia -- udzielonego przez co najmniej dwie osoby fizyczne, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, miesięczny dochód brutto tych osób powinien być w wysokości minimum 1800 zł,
  2) weksla z poręczeniem wekslowym (aval), udzielonym przez co najmniej dwie osoby fizyczne, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  3) gwarancji bankowej,
  4) zastawu na prawach lub rzeczach, zgodnie z Kodeksem cywilnym,
  5) blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  6) aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (Uczestnika/Uczestniczkę Projektu).

   

   

   

   

   

  Sylwia Lisiecka

   


  22.01.2014r.

  Rozliczanie podatku VAT


   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. 10 Biznesplan, pkt. VI. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA) zapis dotyczący rozliczania podatku VAT zostaje zmieniony w następujący sposób:

   

  Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie.

  Niemniej jednak, uczestnik projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego wsparcia finansowego zgodnie z § 4 ust. 15 „Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości”, będącej załącznikiem nr 4 do „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.


  Sylwia Lisiecka

   


  15.01.2014r.

  Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

   


  I nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla wszystkich Uczestników szkoleń zrealizowanych w dniach 16-20 grudnia 2013 roku zostanie otwarty dnia 5 lutego 2014 roku i będzie trwał do dnia 18 lutego 2014 roku.


  Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie tut. Urzędu w pokojach 109 lub 112.


  Następne nabory wniosków będą ogłaszane po zakończeniu kolejnej tury wsparcia doradczo-szkoleniowego.


  Sylwia Lisiecka


  10.01.2014r. 

  Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego


  Uczestnicy projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości składają wniosek o przyznanie wsparcia finansowego  ikona .doc1 Wniosek o przyznanie wsparcia wraz z niezbędnymi załącznikami:

   

   

  1)      potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu, lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

   

  ikona .doc8 Potwierdzenie wykonania usługi

   

  2)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;

   

  ikona .docOświadczenie de minimis

   

  3)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

   

  ikona .docFormularz de minimis

   

  4)      biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu);

   

  ikona .docBiznesplan poprawiony

   

  5)      harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu);

   

  ikona .doc9 Harmonogram rzeczowo-finansowy

   

  6)      załącznik nr 7 obejmujący następujące oświadczenia:

  - oświadczenie  o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski);

  - oświadczenie o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

  -oświadczenie o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  -oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

  -oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 768 z późn. zm.) w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości;

  -oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania;

  -oświadczenie o niezłożeniu wniosku do innego starosty/powiatowego urzędu pracy o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

  -oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;

  -oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zaakceptowaniu jego warunków.

   

  ikona .doc7 Oświadczenia Uczestnika

   

   

   Uczestnicy Projektu składają wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach z dołączonym oświadczeniem:

   

  ikona .docOświadczenie o 3 tożsamych egzemplarzach

   

   

  Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz jego załączniki muszą być wypełnione czytelnie (zaleca się wypełnienie elektroniczne lub drukowanymi literami), wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione (jeżeli dane pole nie dotyczy Uczestnika Projektu należy wpisać „nie dotyczy”), parafowane na każdej ze stron oraz podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem we wskazanym miejscu.

   

  Kserokopie załączonych do wniosku dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem – na każdej stronie kserokopii musi znaleźć się klauzula „za zgodność z oryginałem”, bieżąca data oraz podpis osoby potwierdzającej.

   

  Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie tut. Urzędu w pokojach 109 lub 112.

   

   Sylwia Lisiecka


   12.12.2013r. 

  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami


   

  Poniżej zamieszczamy regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

   

  ikona .docRegulamin przyznawania środków finansowych

  ikona .doc1 Wniosek o przyznanie wsparcia

  ikona .doc2 Karta weryfikacji formalnej

  ikona .doc3 Karta oceny merytoryczno-technicznej

  ikona .doc4 Umowa na otrzymanie wsparcia

  ikona .doc5 Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

  ikona .doc6 Regulamin KOW

  ikona .doc7 Oświadczenia Uczestnika

  ikona .doc8 Potwierdzenie wykonania usługi

  ikona .doc9 Harmonogram rzeczowo-finansowy

  ikona .docBiznesplan poprawiony

   

  Sylwia Lisiecka

   


  26.11.2013r.

  Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „Kierunek przedsiębiorczość”


   

  W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz spotkań z doradcami zawodowymi zamieszczamy listy rankingowe Uczestników projektu wraz z listą rezerwową. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, do projektu zakwalifikowanych zostało 101 osób, wybranych na podstawie wyników uzyskanych w ramach I oraz II epatu rekrutacji, tj. oceny formularza rekrutacyjnego i spotkania z doradcą.

   

  ikona .pdfOgólna lista rankingowa

  ikona .pdfLista rankingowa z podziałem na grupy priorytetowe

   

  Sylwia Lisiecka


   19.11.2013r.

  Wstępne listy rankingowe przed procedurą odwoławczą


   

  Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu „Kierunek przedsiębiorczość”. Należy pamiętać, że wyniki te obejmują I etap rekrutacji, przed procedurą odwoławczą.

  Poniższe listy sporządzono z podziałem na poszczególne grupy: kobiety do 30 roku życia, mężczyźni do 30 roku życia, kobiety powyżej 30 roku życia, mężczyźni powyżej 30 roku życia.

  ikona .pdfListy rankingowe przed odwołaniami

   

  Sylwia Lisiecka


  05.11.2013r.

  Przedłużenie terminu oceny formularzy rekrutacyjnych


   

  Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu "Kierunek przedsiębiorczość".
  Sylwia Lisiecka


  18.10.2013r.

  Status osoby bezrobotnej Kandydata do Projektu


   

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi utrzymania statusu osoby bezrobotnej przez Kandydatów ubiegających się o udział w Projekcie informujemy, iż od momentu złożenia formularza rekrutacyjnego do dnia podpisania umowy o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości Kandydat/Uczestnik Projektu musi być osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poniżej zamieszczamy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w tej sprawie.


  ikona .pdfInterpretacja UM dot. statusu osoby bezrobotnej


  Sylwia Lisiecka


  18.10.2013r.

  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami


   

  W dziale pliki do pobrania został udostępniony Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Regulamin wraz z załącznikami jest kluczowym dokumentem określającym zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu oraz kwalifikowalność wydatków. Termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych związanych z podjęciem działalności gospodarczej przez uczestników projektu planowany jest na I kwartał 2014 r.

  Sylwia Lisiecka   

  Szczegółowe informacje: www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2013-10-15 13:34 | Redagował: Łukasz Hoksa 2016-12-15 10:16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10189

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl