• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  O projekcie

   

  Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość - nagłówek
  AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

  O PROJEKCIE

  Projekt pn.: „Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  Przedsięwzięcie ma na celu pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez 30 osób, kwalifikujących się do poniższych grup:

  • Osoby przewidziane do zwolnienia bądź zagrożone zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (co najmniej 14 osób);

  osoby przewidziane do zwolnienia - pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy;

  osoby zagrożone zwolnieniem (co najmniej 9 osób) - pracownicy zatrudnieni u pracodawcy działającego w branży przechodzącej procesy modrnizacyjne i adaptacyjne o znacznym nasileniu w województwie.  

  • Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (około 16 osób), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem potencjalnego Uczestnika do projektu.

  Wsparcie projektowe, uwzględnia następujące formy pomocy:

   

  • Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy;
  • Wypłata bezzwrotnej dotacji finansowej w kwocie nieprzekraczającej 40.000,00 zł;
  • Wsparcie doradcze dla nowych przedsiębiorców z zakresu księgowości, marketingu i poradnictwa prawnego;
  • Finansowe wsparcie dla nowopowstałych firm, w postaci comiesięcznych, bezzwrotnych dotacji w kwocie nieprzekraczającej 1.000,00 zł.

  Ścieżka projektowa:

   

  Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2013r. – 31.12.2014r.

   

   Rekrutacja:

  • Termin trwania naboru zgłoszeń do projektu: 03.04.2013r. – 17.04.2013r.;
  • Do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 osób, które otrzymają najwyższy wynik punktowy;
  • Kandydatury oceniane będą na podstawie informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych (dotyczących działalności gospodarczej, którą Kandydat planuje uruchomić) oraz wyników testu kompetencji zawodowych, wskazujących na indywidualne predyspozycje zawodowe Kandydata.

   
   Wsparcie szkoleniowe:

  • Dla każdego Uczestnika projektu zostanie stworzony Indywidualny Plan Doradczo Szkoleniowy, który określał będzie zakres wsparcia szkoleniowego (dopasowanie zakresu szkolenia do potrzeb Uczestnika);
  • Uczestnicy wezmą udział w grupowym szkoleniu pn.: „Własna działalność gospodarcza”, zawierającym następujące moduły: podstawy prawne uruchomienia i prowadzenia firmy, rejestracja firmy, księgowość w firmie, podstawy marketingu, opracowanie planu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pierwszych 6 m-cy, konstruowanie biznes planu w oparciu o dokumenty projektowe. Łączna liczba godzin Szkolenia – 80 godzin, minimalny zakres godzin Szkolenia – 40 godzin.

   Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

  • Uczestnicy, którzy ukończą minimum 80% ustalonego dla nich czasu szkolenia będą mogli wnioskować o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w maksymalnej wysokości 40.000,00 zł;
  • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości będzie mogło zostać przyznane maksymalnie 30 Uczestnikom projektu;
  • Uczestnicy projektu składać będą wnioski o przyznanie dotacji finansowej;
  • Komisja Oceny Wniosków dokona oceny złożonych dokumentów i podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania na daną działalność;
  • Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu środków finansowych o ile spełni m.in. następujące warunki: prawidłowo rozliczy otrzymane wsparcie (udokumentuje dokonane zakupy), założona działalność gospodarcza będzie zgodna z zapisami umowy oraz wniosku o przyznanie dotacji, będzie prowadził działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

  Wsparcie pomostowe:

  • Każdy przedsiębiorca, który założy działalność gospodarczą w ramach niniejszego projektu będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego;
  • Podstawowe wsparcie pomostowe ma na celu pomoc młodym przedsiębiorcom w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia firmy;
  • W ramach wsparcia pomostowego Uczestnicy projektu będą mogli uzyskać: comiesięczną pomoc finansową w kwocie maksymalnej 1.000,00 zł (którą można przeznaczyć na pokrycie cyklicznych, obligatoryjnych opłat, np. wszelakiego rodzaju rachunków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej) oraz wsparcie doradcze z zakresu doradztwa księgowego, prawnego oraz marketingowego.
  • Uczestnicy projektu, którzy otrzymają podstawowe wsparcie pomostowe będą mogli ubiegać się o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 miesięcy.

  Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  Utworzono: 2013-10-15 08:47 | Redagował: Łukasz Hoksa 2014-11-06 10:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2268

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl