• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  PO WER

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

                     

   

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

  Struktura PO WER

  PO WER składa się z 5 osi priorytetowych:

  • Oś I Osoby młode na rynku pracy,
  • Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
  • Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
  • Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  • Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

  Grupy docelowe czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to m.in.:

  • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET od akronimu sformułowania  „not in employment, education or training”),
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
  • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,
  • pracownicy administracji publicznej,
  • pracownicy wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy,
  • instytucje rynku pracy,
  • publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • partnerzy społeczni
  • szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,
  • absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • pracownicy systemu oświaty,
  • podmioty świadczące usługi edukacyjne,
  • uczelnie i jednostki naukowe,
  • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),
  • osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ich pracownicy,
  • kadry medyczne,
  • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
  • społeczność romska.

  Szczegółowe informacje o PO WER znajdują się na portalu www.power.gov.pl

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Utworzono: 2015-05-08 11:14 | Redagował: Agnieszka Bondaruk 2017-06-07 16:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2307

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl