• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Sosnowiec

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Powiatowa Rada Rynku Pracy

  Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

  Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu  w protokole posiedzenia rady.

  Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;

  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

  3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działania oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

  4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finanowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorzadu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

  5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

  6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

  7. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

  8. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa;

  9. Opiniowanie celowości i realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

  a)      liczbę osób objętych i kryteria doboru tych osób,

  b)      zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową;

  c)      koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

  10. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

  11.Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:

  a)      kryteria doboru bezrobotnych,

  b)      zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

   

  W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

  • działąjących na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
  • społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
  • Podstawa prawna

   ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645  z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spełecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.630).

   

                         Na podstawie  Decyzji nr 154 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 Października 2015r. powołano komisję
  w skład, której wchodzą :

   


  Wykaz członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sosnowcu

   

  Lp.

   

  Imię i nazwisko

   

   

  Instytucja

    1.

  Genowefa Drzymont

  Przedstawicielka OPZZ(rada powiatowa)

   2.

  Józef Lupa

  Przedstawiciel OPZZ(rada wojewódzka)

   3.

  Krystyna Derebecka

  Przedstawicielka OPZZ(Zarząd Oddziału ZNP
  w Sosnowcu)

    4.

  Dariusz Kuta

  Przedstawiciel OPZZ(Zarząd Oddziału ZNP
  w Sosnowcu)

   5.

  Joanna Sińska

  Przedstawicielka NSZZ „Solidarność"

    6.

  Małgorzata Kowalska

  Przedstawicielka Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

  7.

  Mirosław Szplit

  Przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

    8.

  Janusz Ryniewicz

  Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Róznych MiŚP

   9.

  Piotr Rospęk

  Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

  10.

  Tadeusz Mizerski

  Przedstawiciel Stowarzyszczenia Kupców Polskich

  w Sosnowcu

  11.

  Wilhelm Zych

  Przedstawiciel Samorządu

  12.

  Grzegorz Frugalski

  Przedstawiciel Samorządu

  13.

  Tomasz Szymonowicz

  Przedstawiciel Samorządu

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiatowa Rada Zatrudnienia [ 1 ]
  plik w formacie DOC WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE NOWGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA 17-06-15 11:08 101KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 101KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Anna Nowosielska 2017-01-31 13:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4223

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl